Kinh tế xanh
1. Cơ chế phát triển sạch (CDM)

1. Văn bản quy định:

 • Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch;
 • Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.

2. Thực hiện một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án CDM bao gồm: 

 • Tổ chức theo dõi, quản lý, thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs) được Ban Chấp hành quốc tế về CDM cấp cho các dự án CDM thực hiện tại Việt Nam; 
 • Chi hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về dự án đầu tư theo Cơ chế phát triển sạch (CDM); xem xét, phê duyệt tài liệu dự án CDM; quản lý và giám sát dự án CDM; 
 • Trợ giá đối với sản phẩm của dự án CDM. 

Hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

1. Văn bản quy định:

 • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 12/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng được hỗ trợ vốn:

 • Chủ đầu tư dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. 

3. Điều kiện được hỗ trợ vốn:

 • Dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;
 • Dự án được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp phải cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;
 • Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán;  
 • Dự án đã kết thúc thời gian chạy thử và đủ điều kiện vận hành bình thường.

4. Mức hỗ trợ vốn 

 • Bằng 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án theo báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư được phê duyệt sau khi đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo pháp luật của Việt Nam. 

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

Dhlc2X
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5349603
Liên kết trang